Bước 2
Tùy chọn tên miền
Bước 3
Cấu hình
Bước 5
Thanh toán

Danh mục:

Chọn loại tiền tệ:

1) HostBasic - 1.1 - 768MB Memory, 1 Core Processor, 16GB SSD Disk, 3TB Transfer, 10Gbps Connection, without cPanel, unmanaged (root access)


2) HostBasic _3 - Dung lượng: 1200 MB
Lưu lượng: 45 GB
Hệ điều hành: Linux
Số lượng website: 3
Tài khoản FPT: 3
Cơ sở dữ liệu: 3
Tên miền con: Không giới hạn
Tên miền phụ: không giới hạn


3) HostBasic _4 - Dung lượng 1.700MB,
Lưu lượng 100GB
Số website :4
Tài khoản FPT:4
Cơ sở dữ liệu: 4
Tên miền con: KGH
Tên miền phụ: KGH
Email 50 hộp thư tên miền riêng sử dụng dịch vụ Hosmail


Đăng ký tên miền miễn phí theo điều khoản thanh toán được lựa chọn
4) HostBasic_1 - Dung lượng: 500MB
Lưu lượng: 10GB
Số website: 1
Tài Khoản FPT: 1
Cơ sở dữ liệu: 1
Tên miền con: 5
Tên miền phụ: 5
Email: 50
Hộp thứ tên miền riêng sử dụng dụng dịch vụ Hostmail


Đăng ký tên miền miễn phí theo điều khoản thanh toán được lựa chọn
5) HostBasic_2 - Dung lượng: 700MB
Lưu lượng: 25GB
Số website: 2
Tài khoản FPT: 2
Cơ sở dữ liệu: 2
Tên miền con: 2
Tên miền phụ: 2
Email 50 hộp thư tên miền riêng sử dụng dịch vụ Hosmail


Đăng ký tên miền miễn phí theo điều khoản thanh toán được lựa chọn
6) HostingBasic - 768MB Memory, 1 Core Processor, 16GB SSD Disk, 3TB Transfer, 10Gbps Connection, without cPanel, unmanaged (root access)


7) HostPro_ 3 - Dung lượng: 5GB
Băng thông: 300GB
Số website: 9
Tài Khoản FPT: 9
Cơ sở dữ liệu: 9
Tên miền con: KGH
Tên miền phụ: KGH
Email: 50
Hộp thứ tên miền riêng sử dụng dụng dịch vụ Hostmail


Đăng ký tên miền miễn phí theo điều khoản thanh toán được lựa chọn
8) HostPro_1 - Dung lượng: 2500MB
Lưu lượng: 170GB
Số lượng website: 5
Tài khoản FPT: 5
Cơ sở dữ liệu: 5
Tên miền con: Không giới hạn
Tên miền phụ: không giới hạn
Email 50 hộp thư tên miền riêng sử dụng dịch vụ Hosmail

Đăng ký tên miền miễn phí theo điều khoản thanh toán được lựa chọn
9) HostPro_2 - Dung lượng: 4GB
Lưu lượng: 250GB
Số lượng website: 6
Tài khoản FPT: 6
Cơ sở dữ liệu: 6
Tên miền con: Không giới hạn
Tên miền phụ: không giới hạn
Email 50 hộp thư tên miền riêng sử dụng dịch vụ Hosmail


Đăng ký tên miền miễn phí theo điều khoản thanh toán được lựa chọn

Secure Transaction Mẫu yêu cầu này được cung cấp tại khu vực bảo mật giúp ngăn cản sự gian lận trong địa chỉ TP hiện tại của bạn () bị đăng nhập.