ISOCMS License

Event_duplicate
HotelCMS License Lifetime
  • quản trị để phù hợp các nhu cầu doanh nghiệp kinh doanh phòng khách sạn Mô hình website
TourCMS License Lifetime

- Các doanh nghiệp kinh doanh Du lịch inbound chuyên khách Online;
- Kết hợp giữa kinh doanh du lịch Inbound + TA, hoặc OTA;
- Duy nhất chuyên kinh doanh theo hướng TA;
- Tương tác với phần mềm TravelMaster;

  • quản trị để phù hợp các nhu cầu doanh nghiệp kinh doanh du lịch Mô hình website
Website inbound License

Hệ thống tích hợp TourISOCMS trợ giúp doanh nghiệp du lịch vận hành tốt hơn trong việc kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến.

Website Cruise License

Full module

isoCMS Dublicate
  • Không nhân bản website không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, không chỉnh sửa, thêm, bớt module. Nhân bản website - Website copy là hình thức nhân bản từ website đang vận hành trên tên miền A --> tên miền B sở hữu bởi doanh nghiệp. Lưu ý