Bước 2
Tùy chọn tên miền
Bước 3
Cấu hình
Bước 5
Thanh toán

Danh mục:

Chọn loại tiền tệ:

1) Colo_Han 1U - Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, dataCenter Tiger 3, network 100mb, bw unlimited

2) Colo_Han 2U - Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, dataCenter Tiger 3, network 100mb, bw unlimited

Secure Transaction Mẫu yêu cầu này được cung cấp tại khu vực bảo mật giúp ngăn cản sự gian lận trong địa chỉ TP hiện tại của bạn () bị đăng nhập.