Hosting VN_DA

BIZ-1 (Hosting LINUX)
 • 4 GB Dung lượng lưu trữ
 • 60 GB Băng thông/Tháng
 • 5 FTP Account
 • 5 MySQL
 • 5 Addon domain
 • 5 Subdomain
 • 10 Alias/Park Domain
 • 40 Email POP3/webmail
BIZ-2 (Hosting LINUX)
 • 5 GB Dung lượng lưu trữ
 • 80 GB Băng thông/Tháng
 • 5 FTP Account
 • 5 MySQL
 • 5 Addon domain
 • 10 Subdomain
 • 10 Alias/Park Domain
 • 30 Email POP3/webmail
BIZ-4 (Hosting LINUX)
 • 50 GB Dung lượng lưu trữ
 • 200 GB Băng thông/Tháng
 • 12 FTP Account
 • 12 MySQL
 • 12 Addon domain
 • 20 Subdomain
 • 20 Alias/Park Domain
 • 50 Email POP3/webmail
BIZ-3 (Hosting LINUX)
 • 7 GB Dung lượng lưu trữ
 • 100 GB Băng thông/Tháng
 • 8 FTP Account
 • 8 MySQL
 • 15 Addon domain
 • 15 Subdomain
 • 18 Alias/Park Domain
 • 50 Email POP3/webmail
BIZ-5 (Hosting LINUX)
 • 25 GB Dung lượng lưu trữ
 • unlimited Băng thông/Tháng
 • 12 FTP Account
 • 12 MySQL
 • 15 Addon domain
 • 20 Subdomain
 • 20 Alias/Park Domain
 • 50 Email POP3/webmail
Hosting Hướng dẫn
 • 300 MB Dung lượng lưu trữ
 • 5 GB Băng thông/Tháng
 • 1 FTP Account
 • 1 MySQL
 • 1 Addon domain
 • 3 Subdomain
 • 3 Alias/Park Domain
 • 10 Email POP3/webmail
Domestic
 • 600 MB Dung lượng lưu trữ
 • 10 GB Băng thông/Tháng
 • 1 FTP Account
 • 1 MySQL
 • 0 Addon domain
 • 5 Subdomain
 • 5 Alias/Park Domain
 • 15 Email POP3/webmail
TA++
 • 800 MB Dung lượng lưu trữ
 • 15 GB Băng thông/Tháng
 • 2 FTP Account
 • 2 MySQL
 • 1 Addon domain
 • 15 Subdomain
 • 15 Alias/Park Domain
 • 25 Email POP3/webmail
Inbound Hosting

1.1 GB Disk Space, 20GB Transfer, 4 FTP Account, 3 Addon domain, 20 Subdomain, 4 MySQL, 20 Alias/Park Domain, 40 Email POP3/webmail

Băng Thông