TravelMaster

TravelMaster | Dùng thử 7 ngày miễn phí
BASIC - TravelMaster 132 Hiện có

Phí sử dụng hàng tháng.
5 user/500MB lưu trữ Cloud
Không hạn chế
+ Booking
+ Dữ liệu Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Tính giá tour tự động
+ Chiến dịch Marketing
+ Thanh toán Online
+ Kế toán (Thu/Chi)
+ Báo cáo tiêu chuẩn
+ Đánh giá dịch vụ
+ Tích hợp website
+ Phân quyền hệ thống
+ Tên miền khách hàng
+ khác...
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

  • 3 ngày Setup
PRO - TravelMaster 127 Hiện có

Phí sử dụng hàng tháng.
10 user/700MB lưu trữ
Không hạn chế
+ Booking
+ Dữ liệu Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Tính giá tour tự động
+ Chiến dịch Marketing
+ Thanh toán Online
+ Kế toán (Thu/Chi)
+ Báo cáo tiêu chuẩn
+ Đánh giá dịch vụ
+ Tích hợp website
+ Phân quyền hệ thống
+ Tên miền khách hàng
+ Chức năng nâng cao
+ khác...
Miễn phí setup
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

  • 5 ngày Setup
PROC - TravelMaster 174 Hiện có

Phí sử dụng hàng tháng.
20 user/1200MB lưu trữ
Không hạn chế
+ Booking
+ Dữ liệu Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Tính giá tour tự động
+ Chiến dịch Marketing
+ Thanh toán Online
+ Kế toán (Thu/Chi)
+ Báo cáo tiêu chuẩn
+ Đánh giá dịch vụ
+ Tích hợp website
+ Phân quyền hệ thống
+ Tên miền khách hàng
+ Chức năng nâng cao
+ khác...
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

  • 7 ngày setup
ONE TIME BRANDED - TravelMaster 163 Hiện có

Thông tin gói
+ Max 25 users
+ Một lần duy nhất.
+ Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống ticket yêu cầu,
+ Cập nhật các phiên bản mới nhất cho năm đầu tiên miễn phí.
+ Có hiển thị TravelMaster cho khách hàng

ONE TIME NO BRANDING - TravelMaster 129 Hiện có

Thông tin gói
+ Max 25 users
+ Thanh toán một lần duy nhất.
+ Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống ticket yêu cầu,
+ Cập nhật các phiên bản mới nhất cho năm đầu tiên miễn phí.
+ Không có thương hiệu TravelMaster.