Hosting TMS

TMS START
  • 0.2GB, Băng thông/Tháng: 15 GB, FTP Account: 1, MySQL: 1, Addon domain: 1, Subdomain: 1, Alias/Park Domain: 1, Email POP3/webmail: 1 Dung lượng lưu trữ
Hosting TMS LX1
  • 0.5 GB, Băng thông/Tháng: 20 GB, FTP Account: 1, MySQL: 1, Addon domain: 1, Subdomain: 1, Alias/Park Domain: 1, Email POP3/webmail: 1 Dung lượng lưu trữ
Hosting TMS LX2
  • 1.2 GB, Băng thông/Tháng: 60 GB, FTP Account: 5, MySQL: 1, Addon domain: 1, Subdomain: 1, Alias/Park Domain: 1, Email POP3/webmail: 1 Dung lượng lưu trữ
Hosting TMS LX3
  • 2 GB, Băng thông/Tháng: 60 GB, FTP Account: 5, MySQL: 1, Addon domain: 1, Subdomain: 1, Alias/Park Domain: 1, Email POP3/webmail: 1 Dung lượng lưu trữ