TravelMaster

TravelMaster | Phiên bản dùng thử

Phiên bản demo 4.0.5.6, miễn phí 07 ngày dùng thử. Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống ticket yêu cầu,
Cập nhật các phiên bản mới nhất. Đính kèm thông tin TravelMaster hiển thị cho khách hàng, giới hạn một số chức năng cao cấp.

BASIC 185 Hiện có

Thanh toán phí sử dụng hàng tháng.
5 user/200MB lưu trữ
Không hạn chế
+ Booking
+ Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Kế toán
+ Báo cáo tiêu chuẩn
+ khác...
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

PRO 190 Hiện có

Thanh toán phí sử dụng hàng tháng.
10 user/500MB lưu trữ
Không hạn chế
+ Booking
+ Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Chức năng nâng cao
+ khác...
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

PRO-C 191 Hiện có

Thanh toán phí sử dụng hàng tháng.
20 user/1200MB lưu trữ
Không hạn chế
+ Booking
+ Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Chức năng nâng cao
+ khác...
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

ONE TIME BRANDED 167 Hiện có

Thông tin gói
+ Max 25 users
+ Một lần duy nhất.
+ Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống ticket yêu cầu,
+ Cập nhật các phiên bản mới nhất cho năm đầu tiên miễn phí.
+ Có hiển thị TravelMaster cho khách hàng

ONE TIME NO BRANDING 137 Hiện có

Thông tin gói
+ Max 25 users
+ Thanh toán một lần duy nhất.
+ Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống ticket yêu cầu,
+ Cập nhật các phiên bản mới nhất cho năm đầu tiên miễn phí.
+ Không có thương hiệu TravelMaster.