Bước 2
Tùy chọn tên miền
Bước 3
Cấu hình
Bước 5
Thanh toán

Danh mục:

Chọn loại tiền tệ:

1) 1GB40GB - 1GB Memory Ram, 1 Core Processor, 40GB Disk Space, UnlimitedTransfer, 100 MBs Connection, Linux, unManaged


2) 512MB20GB - 512 Memory Ram, 1 Core Processor, 20GB Disk Space, UnlimitedTransfer, 100 MBs Connection, Linux, unManaged


3) 768MB40GB - 768 Memory Ram, 1 Core Processor, 40GB Disk Space, UnlimitedTransfer, 100 MBs Connection, Linux, unManaged


4) 8GB120GB - 8GB Memory Ram, 1 Core Processor, 120GB Disk Space, UnlimitedTransfer, 100 MBs Connection, Linux, unManaged


Secure Transaction Mẫu yêu cầu này được cung cấp tại khu vực bảo mật giúp ngăn cản sự gian lận trong địa chỉ TP hiện tại của bạn () bị đăng nhập.