مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:

1) 1GB40GB - 1GB Memory Ram, 1 Core Processor, 40GB Disk Space, UnlimitedTransfer, 100 MBs Connection, Linux, unManaged


2) 512MB20GB - 512 Memory Ram, 1 Core Processor, 20GB Disk Space, UnlimitedTransfer, 100 MBs Connection, Linux, unManaged


3) 768MB40GB - 768 Memory Ram, 1 Core Processor, 40GB Disk Space, UnlimitedTransfer, 100 MBs Connection, Linux, unManaged


4) 8GB120GB - 8GB Memory Ram, 1 Core Processor, 120GB Disk Space, UnlimitedTransfer, 100 MBs Connection, Linux, unManaged


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.