mailGoogle

150 user/tháng x 1 tháng (mailGoogle)

5usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

26 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)
01 mailGoogleSuite x 12 tháng

4,2usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

02 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4,2usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

03 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

04 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

40 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

50.4usd/user năm đầu tiên, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

05 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

06 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

07 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

08 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

09 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

10 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

11 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

3usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

15 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4,2usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

2 user/tháng x 1 tháng (mailGoogle)

5.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

22 user/tháng x 02 tháng (mailGoogle)

4usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

1 user/ 12tháng ( lưu trữ 100Gb mail google)

4.9usd/user, lưu trữ 100GB,

16 user/tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

12 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.2usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

14 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

5.5usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

27 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.2usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

17 user/tháng x 12 tháng(mail Google)
30 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)
38 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)
1 user/ 1tháng (mail google)

4.5usd/user

1 user/12 tháng (Business)

Bộ ứng dụng văn phòng cải tiến có tính năng lưu trữ và bộ nhớ không giới hạn

13 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)
02 user/tháng x 06 tháng (mailGoogle)