130 user/tháng x 1 tháng (mailGoogle)

3usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

17 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)
01 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

02 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

3usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

03 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

04 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

39 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

30usd/user năm đầu tiên, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

05 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

06 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

07 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

08 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

09 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

10 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

11 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

3usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

13 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

3usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

22 user/tháng x 02 tháng (mailGoogle)

4usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

1 user/ 12tháng ( lưu trữ 100Gb mail google)

4.9usd/user, lưu trữ 100GB,

16 user/tháng (mailGoogle)

4.5usd/user, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

12 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

3usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

26 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)

3usd/user/tháng, lưu trữ 30GB, cấu hình theo tên miền doanh nghiệp

18 user/tháng x 12 tháng(mail Google)
30 user/tháng x 12 tháng (mailGoogle)