Hosting VN_DA

BIZ-1 (LINUX)
  • 4 GB Dung lượng lưu trữ
  • 60 GB Băng thông/Tháng
  • 5 FTP Account
  • 5 MySQL
  • 5 Addon domain
  • 5 Subdomain
  • 10 Alias/Park Domain
  • 40 Email POP3/webmail
BIZ-2 (LINUX)
  • 5 GB Dung lượng lưu trữ
  • 80 GB Băng thông/Tháng
  • 5 FTP Account
  • 5 MySQL
  • 5 Addon domain
  • 10 Subdomain
  • 10 Alias/Park Domain
  • 30 Email POP3/webmail
BIZ-4 (LINUX)
  • 50 GB Dung lượng lưu trữ
  • 200 GB Băng thông/Tháng
  • 12 FTP Account
  • 12 MySQL
  • 12 Addon domain
  • 20 Subdomain
  • 20 Alias/Park Domain
  • 50 Email POP3/webmail
BIZ-3 (LINUX)
  • 7 GB Dung lượng lưu trữ
  • 100 GB Băng thông/Tháng
  • 8 FTP Account
  • 8 MySQL
  • 15 Addon domain
  • 15 Subdomain
  • 18 Alias/Park Domain
  • 50 Email POP3/webmail
Hướng dẫn
  • 300 MB Dung lượng lưu trữ
  • 5 GB Băng thông/Tháng
  • 1 FTP Account
  • 1 MySQL
  • 1 Addon domain
  • 3 Subdomain
  • 3 Alias/Park Domain
  • 10 Email POP3/webmail
Domestic
  • 600 MB Dung lượng lưu trữ
  • 10 GB Băng thông/Tháng
  • 1 FTP Account
  • 1 MySQL
  • 0 Addon domain
  • 5 Subdomain
  • 5 Alias/Park Domain
  • 15 Email POP3/webmail
TA++
  • 800 MB Dung lượng lưu trữ
  • 15 GB Băng thông/Tháng
  • 2 FTP Account
  • 2 MySQL
  • 1 Addon domain
  • 15 Subdomain
  • 15 Alias/Park Domain
  • 25 Email POP3/webmail
Inbound Hosting

1.1 GB Disk Space, 20GB Transfer, 4 FTP Account, 3 Addon domain, 20 Subdomain, 4 MySQL, 20 Alias/Park Domain, 40 Email POP3/webmail

Băng Thông