New Password Rating: 0%
Thủ thuật hay để đặt mật khẩu
Dùng cả chữ viết hoa và chữ viết thường
Có ít nhất một ký hiệu (# $ ! % & etc...)
Không dùng những từ trong từ điển
Hình thức
Mã số thuế (Bắt buộc với hình thức Công ty)
Chứng Minh Nhân Dân (Bắt buộc với hình thức cá nhân)
YYYY-MM-DD
Giới tính (Bắt buộc với hình thức cá nhân)
Chức vụ
Tài khoản Faceboook
Tài khoản Skype

  Điều khoản dịch vụ