TravelMaster

TravelMaster | Dùng thử 7 ngày miễn phí

Phiên bản 8.0, Quản trị bán hàng tối ưu.

- 01 user, Giám đốc
- Phiên bản DX, tích hợp taCRM quản trị trải nghiệm khách hàng
- Cập nhật các phiên bản mới nhất.
- Đính kèm thông tin TravelMaster hiển thị cho khách hàng,
- Giới hạn một số chức năng cao cấp.
- Khác ... ..

  • Zalo, Call, Ticket - Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống Online
  • inbound, Outbound, Nội địa - Phù hợp
BASIC - TravelMaster 140 Доступно

Phí sử dụng hàng tháng.
5 user/300MB lưu trữ
Không hạn chế
+ Booking
+ Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Kế toán
+ Báo cáo tiêu chuẩn
+ khác...
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

  • 3 ngày Setup
PRO - TravelMaster 136 Доступно

Phí sử dụng hàng tháng.
10 user/500MB lưu trữ
Không hạn chế
+ Booking
+ Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Chức năng nâng cao
+ khác...
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

  • 5 ngày Setup
PROC - TravelMaster 179 Доступно

Phí sử dụng hàng tháng.
20 user/1200MB lưu trữ
Không hạn chế
+ Booking
+ Khách hàng
+ Tour sản phẩm
+ Chức năng nâng cao
+ khác...
( Chưa bao gồm VAT10% phí sử dụng )

  • 7 ngày setup
ONE TIME BRANDED - TravelMaster 163 Доступно

Thông tin gói
+ Max 25 users
+ Một lần duy nhất.
+ Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống ticket yêu cầu,
+ Cập nhật các phiên bản mới nhất cho năm đầu tiên miễn phí.
+ Có hiển thị TravelMaster cho khách hàng

ONE TIME NO BRANDING - TravelMaster 130 Доступно

Thông tin gói
+ Max 25 users
+ Thanh toán một lần duy nhất.
+ Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống ticket yêu cầu,
+ Cập nhật các phiên bản mới nhất cho năm đầu tiên miễn phí.
+ Không có thương hiệu TravelMaster.