Step 2
網域選項
Step 3
設定
Step 5
結帳

分類:

選擇貨幣別:

1) HostBasic - 1.1 - 768MB Memory, 1 Core Processor, 16GB SSD Disk, 3TB Transfer, 10Gbps Connection, without cPanel, unmanaged (root access)


2) HostBasic _3 - Dung lượng: 1200 MB
Lưu lượng: 45 GB
Hệ điều hành: Linux
Số lượng website: 3
Tài khoản FPT: 3
Cơ sở dữ liệu: 3
Tên miền con: Không giới hạn
Tên miền phụ: không giới hạn


3) HostBasic _4 - Dung lượng 1.700MB,
Lưu lượng 100GB
Số website :4
Tài khoản FPT:4
Cơ sở dữ liệu: 4
Tên miền con: KGH
Tên miền phụ: KGH
Email 50 hộp thư tên miền riêng sử dụng dịch vụ Hosmail


免費網域註冊 on selected payment terms
4) HostBasic_1 - Dung lượng: 500MB
Lưu lượng: 10GB
Số website: 1
Tài Khoản FPT: 1
Cơ sở dữ liệu: 1
Tên miền con: 5
Tên miền phụ: 5
Email: 50
Hộp thứ tên miền riêng sử dụng dụng dịch vụ Hostmail


免費網域註冊 on selected payment terms
5) HostBasic_2 - Dung lượng: 700MB
Lưu lượng: 25GB
Số website: 2
Tài khoản FPT: 2
Cơ sở dữ liệu: 2
Tên miền con: 2
Tên miền phụ: 2
Email 50 hộp thư tên miền riêng sử dụng dịch vụ Hosmail


免費網域註冊 on selected payment terms
6) HostingBasic - 768MB Memory, 1 Core Processor, 16GB SSD Disk, 3TB Transfer, 10Gbps Connection, without cPanel, unmanaged (root access)


7) HostPro_ 3 - Dung lượng: 5GB
Băng thông: 300GB
Số website: 9
Tài Khoản FPT: 9
Cơ sở dữ liệu: 9
Tên miền con: KGH
Tên miền phụ: KGH
Email: 50
Hộp thứ tên miền riêng sử dụng dụng dịch vụ Hostmail


免費網域註冊 on selected payment terms
8) HostPro_1 - Dung lượng: 2500MB
Lưu lượng: 170GB
Số lượng website: 5
Tài khoản FPT: 5
Cơ sở dữ liệu: 5
Tên miền con: Không giới hạn
Tên miền phụ: không giới hạn
Email 50 hộp thư tên miền riêng sử dụng dịch vụ Hosmail

免費網域註冊 on selected payment terms
9) HostPro_2 - Dung lượng: 4GB
Lưu lượng: 250GB
Số lượng website: 6
Tài khoản FPT: 6
Cơ sở dữ liệu: 6
Tên miền con: Không giới hạn
Tên miền phụ: không giới hạn
Email 50 hộp thư tên miền riêng sử dụng dịch vụ Hosmail


免費網域註冊 on selected payment terms

Secure Transaction 此訂購表單為了防止詐欺與提供您安全的購物環境,將會記錄您目前的 IP 位置: (3.229.142.104) 感謝您的使用!